STUDIO KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ

KTÓRE POWSTAŁO Z PASJI DO MOTORYZACJI I PIĘKNA

Regulamin

REGULAMIN STUDIA KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ MAR-CAR DETALING W BUDZISTOWIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Studia Kosmetyki Samochodowej MAR-CAR Detaling w Budzistowie przy ul. Kołobrzeska 3 (dalej: MAR-CAR)
2. MAR-CAR świadczy usługi w następującym zakresie: mycie detailingowe,
glinkowanie, woskowanie, powłoki ceramiczne, powłoki hydrofobowe, czyszczenie i konserwacja opon, polerowanie lamp, pranie tapicerki i czyszczenie elementów plastikowych, korekta lakieru oraz inne usługi wymienione w cenniku.
3. Przekazanie przez Klienta pojazdu celem wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Zasady ogólne

1. MAR-CAR czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –16.00, w soboty w godz. 9.00 –14.00.
2. Usługami objęte są wszystkie typy samochodów mogących wjechać do środka myjni oraz motocykle, quady i skutery wodne – wg indywidualnych ustaleń z personelem MAR-CAR,
3. Personel MAR-CAR realizuje zadania z należytą starannością, mając na uwadze technologię wykonania usługi oraz obowiązujące przepisy prawa.
4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Ceny podane w cenniku są cenami brutto.
5. Usługi nie stypizowane w cenniku co do rodzaju pojazdu i zakresu usługi podlegają ustaleniu z personelem MAR-CAR przed rozpoczęciem realizacji usługi.
6. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi, zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie z wykonania usługi.

§ 3 Obowiązki Klienta

1. Klient, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto Klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do powyższych regulacji MAR-CAR nie odpowiada za powstałe szkody.
2. Klient pozostawiający samochód powinien pozostać na terenie MAR-CAR lub jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie, powinien pozostawić personelowi MAR-CAR kluczyki do auta i udzielić wszelkich niezbędnych do uruchomienia pojazdu informacji, aby umożliwić przestawienie auta na parking dla Klientów po wykonaniu usługi. Klient zlecając usługę upoważnia tym samym personel MAR-CAR do poruszania się pojazdem na terenie studia oraz parkingu dla klientów.
3. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia Klient zobowiązany jest poinformować personel MAR-CAR o uszkodzeniach mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu. Pojazd podlega oględzinom zewnętrznym co do stanu karoserii i wyposażenia przed rozpoczęciem usługi. Personel MAR-CAR może odmówić świadczenia usług określonego rodzaju w przypadku dostrzeżenia stanu karoserii lub wyposażenia uniemożlwiającego lub znacznie utrudniającego wykonanie usługi.
4. Po wykonanej usłudze Klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta pracownikowi myjni lub jego przełożonym.

§4 Zakres odpowiedzialności

1. Firma MAR-CAR jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
2. MAR-CAR nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi.
3. Myjnia nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w samochodzie, np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuteria, itp.
4. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez personel MAR-CAR.
5. Na terenie MAR-CAR zainstalowany jest monitoring z rejestratorem z ograniczonym zasięgiem kamer.

§5 Usługa „door to door”

1. Myjnia oferuję usługę „door to door” polegającą na bezpłatnym odbiorze pojazdu z miejsca wskazanego przez Klienta i zwrotnego odstawienia pojazdu do miejsca jego odbioru. Usługa obowiązuje na terenie Gminy Kołobrzeg. przy zamówieniu usług min pakiet rozszerzony.
2. Po wykonanej usłudze, pracownik myjni (kierowca), odwozi samochód, w umówionym terminie, pod wskazany przez Klienta adres. Pracownik przekazuje klientowi samochód i pobiera opłatę (tylko gotówka).
3. Przejazd i odprowadzenie auta jest rejestrowane kamerą 4K. Zapis na rejestratorze przechowywany jest przez MAR-CAR przez 30 dni od daty wykonania usługi. .

§6 Eksploatacja powłoki ceramicznej (kwarcowej)

1. Trwałość powłoki jest ściśle uzależniona od sposobu jej pielęgnowania.
2. Nieodpowiednia chemia może doprowadzić do zniszczenia powłoki.
3. Kategorycznie zabrania się mycia pojazdu na myjniach automatycznych.
4. Mycie na myjniach bezdotykowych nie jest wskazane ze względu na brak informacji, jaka jest w nich stosowana chemia czyszcząca.
5. Każdorazowo należy poinformować personel myjni, iż na aucie znajduje się powłoka ceramiczna.
6. MAR-CAR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłoki ceramicznej będące następstwem niepoinformowania

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem prosimy każdorazowo konsultować z personelem MAR-CAR.
2. Skargi, wnioski i życzenia dotyczące myjni można zgłaszać personelowi MAR-CAR.